Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei
Home Pajottenlands charter voor duurzame energie
Afdrukken E-mailadres

Steun het Pajottenlands charter voor duurzame energie!

In de loop van 2011 ontstond bij de vrijwilligers van het educatief centrum de Paddenbroek, Pajopower en van het ACV en het ACW van Brussel, Halle, Vilvoorde het idee om ons duidelijk uit te spreken voor duurzame energie in onze eigen regio. De aanleiding vormden de steeds terugkerende berichten over windenergie en de tegenstand van lokale omwoners.

Wij willen met dit charter de inwoners van onze regio op een positieve manier warm maken voor duurzame energie. Hiertoe willen we concrete acties voeren rond energiebesparing, zoals samenaankoopacties voor dak-, zoldervloer- en muurisolatie en rond hernieuwbare energie, zoals coöperatieve initiatieven rond wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht.

Onze hoofddoelstelling is: 20-50-100 ofwel 20 % CO2-uitstootreductie behalen door vooreerst 50 % energie te besparen in onze woningen en vervolgens de nog benodigde energie voor 100 % uit hernieuwbare energiebronnen te halen en dit tegen 2020. Op deze manier zijn we volledig onafhankelijk van oliesjeiks, gastsaren en nucleaire baronnen. Bovendien houden we zo de middelen voor onze energieconsumptie binnen onze eigen streek, vermijden we de productie van hoogradio-actief afval en werken actief mee aan het beperken van de klimaatverandering.

Hieronder vindt u het charter. Dit werd op 11-12-11 door 14 lokale en regionale verenigingen en organisaties officieel ondertekend in de Paddenbroek te Gooik.
De huidige ondertekenaars van dit charter vindt u op het einde van het charter. Wil u dit charter mee ondertekenen, als vereniging of als particulier, dan kan u contact met ons opnemen om uw naam hierbij te noteren. Dit kan u best via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of via 02/306.45.62.

Alvast veel inspiratie gewenst!

Pajottenlands charter voor duurzame energie

We stellen vast…

• Dat de aardse rijkdommen op enkele generaties tijd ondoordacht, onethisch en vooral niet duurzaam worden ontgonnen, geroofd en verspild ten behoeve van luxe en gemakkelijk en goedkoop comfort.
• Dat we afgelopen eeuw met het gebruik van aardolie, aardgas en steenkool zo’n grote hoeveelheid koolstof uit de diepten der aarde oppompten en verbrandden dat daardoor  het CO2-gehalte in de lucht zodanig toenam dat het de atmosfeer destabiliseert wat ertoe leidt dat de aarde in snel tempo opwarmt en meer extreme weersomstandigheden ons deel zullen worden.
• Dat we afgelopen halve eeuw een heel grote hoeveelheid nucleair afval produceerden en nog steeds produceren die we veilig zouden moeten bewaren voor de komende 250.000 jaar.
• Dat degene die het minst verantwoordelijk zijn voor deze problemen, de inwoners van ontwikkelingslanden in Afrika, en de nog niet geboren kinderen van de volgende generaties van deze energieproductie en -consumputie het grootste gelag dreigen te betalen.

We stellen vast dat onze huidige energieproductie en –consumptie ons uitdaagt volgende problemen concreet te bekampen.

• Ecologisch: onze samenleving bouwt een eeuwige en oncontroleerbare ecologische schuld uit ten aanzien van toekomstige generaties (kernafval en CO2-uitstoot) en ten aanzien van huidige meer kwetsbare generaties bijvoorbeeld in ontginnings- en klimaatkwetsbare gebieden (mijning, ontginning, dumping van (kern)afval en de CO2-uitstoot)
• Sociaal: energiebedrijven boeken miljardenwinsten op door gezinnen afbetaalde oude steenkool- en kerncentrales, dit is ontoelaatbaar. De monsterwinsten van de afgeschreven centrales moeten worden afgeroomd en gebruikt om de energiefactuur van gezinnen te verlichten door investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Op deze manier moet het geld van de afgeschreven centrales bijdragen aan de noodzakelijke reconversie naar een groene energieproductie en een verlaagd energieverbruik;
• Economisch: steeds verder stijgende prijzen voor elektriciteit, aardgas en mazout veroorzaakt door monopoliesituaties, politieke belangenvermenging, prijsafspraken en toenemende schaarste van deze grondstoffen. Door deze stijging van de energieprijzen neemt de energiearmoede in onze regio in belangrijke mate toe.

Onze visie voor het Pajottenland
DUURZAME ENERGIE VOOR EN DOOR ALLE PAJOTTEN

Er zijn duurzame oplossingen voor deze uitdagingen:

• Vooreerst 50 % energie besparen bij alle Pajotse gezinnen door het informeren, sensibiliseren en activeren rond isolatie, beglazing en energiezuinige toestellen (vb. door middel van samenaankoopacties)
• De overige 50 % energie voor 100 % opwekken door middel van enerzijds individuele hernieuwbare energieinstallaties, vb. zonneboilers, PV-panelen, pelletketels, micro-WKK en anderzijds door coöperatief beheerde gezamenlijke hernieuwbare energieinstallaties zoals windturbines en biomassa-installaties
 
Deze voorwaarden voor coöperatief beheerde gezamenlijke hernieuwbare energie-installaties zijn: projecten van en voor de Pajotten:
• Lokale verankering: alle inwoners van het Pajottenland moeten direct betrokken worden bij de realisatie van het project (via uitgebreide communicatie) en moeten direct, financieel, kunnen participeren in dit lokale project via individuele aandelen en via gegarandeerde stroomafname van dit lokale project.
• Democratische organisatie: elke aandeelhouder heeft 1 stem waarmee hij/zij meebeslist over het beheer van deze installaties en de gevraagde energieprijzen.
• Sociale hoofddoelstellingen: de hoofddoelstelling van deze installaties is het verschaffen van duurzame energie tegen rechtvaardige prijzen aan alle Pajotten die aandeelhouder willen worden (max. 250 € per aandeel, eventueel via maandelijks sparen van 25 €), het verdelen van de winst over alle aandeelhouders en het verder investeren in projecten die ook de energiezwakkeren van het Pajottenland ten goede komen (vb. interessante energieleningen)
• Ecologische uitbouw: deze projecten moeten daadwerkelijk ecologisch duurzaam zijn, gemeten aan de hand van de CO2-voetafdruk van de hele levenscyclus van deze projecten, vb. enkel lokale biomassa gebruiken voor lokale vergisting of het maken van pellets. Verder mogen deze projecten uiteraard geen objectieve negatieve impact hebben op de omgeving, vb. schaduw, geluid, vogelstand bij windenergieprojecten.

Vegen we voor eigen deur?

• Niemand heeft ons ooit gevraagd de wereld te veranderen. Toch is “we kunnen de wereld toch niet veranderen” de meest gebruikte slagzin om zonder gewetensproblemen verder te kunnen leven zoals we bezig zijn.
• Individueel kan iedereen keuzes maken met betrekking tot zijn of haar eigen consumptiepatroon en energieverbruik.
• Lokaal kunnen we zelf de handen uit de mouwen steken en werken aan onze eigen lokale toekomst op het vlak van energie en milieu.
• Met dit charter willen we tonen dat we ook samen kunnen vegen voor eigen deur.


Het ontstaan van dit charter

• Pajotse vaders uit Bever, Gooik, Halle, Lennik en Pepingen die zich hebben samengezet om na te denken over de duurzame energietoekomst van onze regio.
• Pajotten afkomstig uit natuur-, milieu- en sociale middenveldorganisaties en onafhankelijk van politieke strekkingen.
• Denken is goed, handelen is beter!

Ons engagement

De ondertekenaars van dit charter zetten zich in om:

• De uitgangspunten van dit charter rond de uitbouw van duurzame energie in het Pajottenland te ondersteunen en uit te dragen in de streek.
• De activiteiten en projecten voorgesteld in dit charter mee uit te werken, te ondersteunen en te verspreiden in het Pajottenland.
• Mee het Pajottenland te maken tot een voorbeeld van duurzame ontwikkeling, in dit charter voor duurzame energie, waar duurzame economische en ecologische ontwikkeling ten dienste staat van al haar inwoners.


Ondertekenaars op 11-12-2011

ABVV Brussel, Halle, Vilvoorde
ACV Brussel, Halle, Vilvoorde
ACW Brussel, Halle, Vilvoorde
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Duurzame Ontwikkeling Regio Pajottenland vzw
Ecopower cvba
Educatief centrum de Paddenbroek vzw
Jeugdbond voor Natuur en Milieu Pajottenland vzw
KWB Pajottenland
Kyoto in het Pajottenland
Natuurpunt Pajottenland vzw
Opbouwwerk Pajottenland vzw
Pajopower vzw
Rescoop.be
Transitie Pajottenland

 
© Copyright 2009 by Johnny Van Bavegem