Laatste wijzigingen in ons archief

Delen op Facebook

Statistieken

Aantal paginahits: 15.791.807
Aantal bestanden: 1.064.945
Ontsloten informatie (MB): 518.309

Officiële documenten
In deze categorie vind je documenten zoals ministriële besluiten voor bescherming van erfgoed, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...

CategorieënBestanden

11 Ruilverkavelingsplan Gooik
Type MER: Plan-MER
Dossier: PL0208
Initiatiefnemer: Vlaamse Landmaatschappij
Studiebureau: Antea Group
5 Mobiliteitsvisie De Lijn 2020

Vier tramverbindingen in Vlaams-Brabant - Ninove/Gooik - Brussel

Type MER: Plan-MER
Dossier: PL0126
Initiatiefnemer: De Lijn
Studiebureau: Haskoning Belgium NV
Ruimtelijke uitvoeringsplannen 53 Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP's' vervangen de huidige gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo'n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. 

Een milieueffectenrapport (afgekort MER) brengt de milieugevolgen van een ruimtelijke uitvoeringsplan in beeld voordat daarover een besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een milieueffectenrapport. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Het uitvoeren van een milieueffectrapportage voor projecten die het milieu belangrijke schade kunnen berokkenen, is verplicht binnen de Europese Unie. De plicht tot milieueffectrapportage geldt ook voor plannen die zulke projecten mogelijk maken.

Project-milieueffectrapportage (project-MER) wordt binnen de Europese Unie geregeld. Dit gaat onder meer om spoorwegen, autowegen, vliegvelden met een landingsbaan van meer dan 2.100 meter en verwerkingsinstallaties voor gevaarlijk afval.

Plan-MER-plicht is recenter dan project-MER-plicht. De richtlijn geldt enkel voor publieke plannen, maar niet voor het beleid. De opmaak van een plan-MER is verplicht voor plannen en programma's die het kader scheppen om een project mogelijk te maken dat project-MER-plichtig is of dat een passende beoordeling vraagt volgens de Europese Habitatrichtlijn.

In Vlaanderen vallen alle ruimtelijke uitvoeringsplannen (en vroegere BPA's) onder de plan-MER-plicht.

In Vlaanderen wordt er naast een plan-MER soms ook nog een strategisch MER onderscheiden. Dit MER is niet wettelijk verplicht, maar kan nuttig zijn bij grote projecten, waarbij verschillende plan-alternatieven of beleidsopties op een grotere schaal worden onderzocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld voor de geplande verbreding van de Brusselse Ring.

Notulen gemeenteraad Gooik 57 Notulen gemeenteraad Gooik

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur zijnde het college van burgemeester en schepenen. Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk. Hij moet echter minstens tien keer per jaar vergaderen, wat veelal neerkomt op eenmaal per maand. De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeenroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter wordt voorgedragen zonder (geheime) stemming.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden hiertoe beslist. Het verslag (de notulen) van de openbare zitting van de gemeenteraad is openbaar en wordt op de website gepubliceerd.

Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift ook richten tot de gemeenteraad. Dit was één van de wijzigingen van het gemeentedecreet. Alhoewel de grondwet elke burger dit recht reeds lang toekende in zijn relatie met elke overheid, bleef het tot dan toe onmogelijk voor een burger in Vlaanderen om zich schriftelijk te richten tot de gemeenteraad.

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Archeborapport - Inventarislijst.

Kwadebeekstraat, Leerbeek.

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem.

Kwadebeekstraat, Leerbeek.

Cultureel-erfgoedbeleidsplan 2011-2014

Pajottenland en Zennevallei

Cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen

file icon Cultureel-erfgoedconvenanthot!Tooltip 05/11/2013 Hits: 713

Cultureel-erfgoedconvenant Pajottenland en Zennevallei

Tussen de Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei

file icon Gooik - profielschetshot!Tooltip 17/02/2016 Hits: 325

Een profielschets anno 2015 van de gemeente Gooik.

Onderzoeksrapport van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Registratie van een toevalsvondst langs de Bronnenweg 2 te Gooik.

LOS-aanvraag (Lokale OntwikkelingsStrategie).

Plattelandsvernieuwing aan de poort van de Europese hoofdstad.

file icon Paddenbroek - masterplanhot!Tooltip 21/04/2014 Hits: 1058

Versie september 2013.

Het golvende Pajottenland hoort dankzij de geschiedenis van het landschap bij de oudste en meest vruchtbare landbouwgebieden van Europa. Generaties lang is elke morzel grond omgeploegd, bewerkt of als weiland gebruikt. Vijfduizend jaar landbouwgebruik heeft er voor gezorgd dat landschap, natuur, erfgoed en cultuur nauw vergroeid raakten. De Pajotse landbouw-natuur zit verweven in knotbomen, poelen, perceelsranden, hagen… Ons strafste erfgoed en cultuur: boerenpaarden, grote hoeves, kleine kapellen en de typische kleuren en klanken van boeren-Bruegel.

Dit fragiele evenwicht tussen Pajottenlandschap, natuur en landbouw wil plattelandscentrum Paddenbroek stevig koesteren, uitdragen en versterken. Paddenbroek bouwt vijf stevige pijlers uit: landelijk, natuur, duurzaam, recreatie en streekidentiteit/Vlaams karakter. Het domein, de werking en de ‘geest’ van Paddenbroek staan voor iedereen open als rustplek, vertrekpunt, inspiratiecentrum en ontmoetingsplaats voor de uitbouw van een duurzame regio Pajottenland in de Rand, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, Europa… en de wereld.

Copyright © 2019 Heemkundige Kring van Gooik en Quadrolight Productions. Alle rechten voorbehouden.
Heemkundige Kring van Gooik - Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik - tel.: 02.569.39.57 - info@heemkunde-gooik.be